آقای محمد ذاکر

رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک:

info.iran [AT] zalcompany.com

شماره تماس:

+98 912 159 3269


آقای اکبر کیمیایی

مشاور ارشد

پست الکترونیک:

akbar.zal2018 [AT] gmail.com

شماره تماس:

+98 912 680 2708

 

آقای علی نادعلی زاده

مدیرعامل

 

پست الکترونیک:

ali [AT] zalcompany.com
 

شماره تماس:

3338 607 539 90+

آقای محمد صادق نادعلی زاده

مدیرعامل

 

پست الکترونیک:

info [AT] zalcompany.com

 

شماره تماس:

  8164 207 925 7+